Általános Szerződési Feltételek

A Ma-Mi Műhely (a továbbiakban: Ma-Mi Műhely illetve Szolgáltató) a jelen általános szerződési feltételekkel (a továbbiakban: ÁSZF) tájékoztatja Látogatóit az általa üzemeltetett játszóház,kávézó és tréning központ igénybevételének feltételeiről:

 1. Szolgáltató adatai:
 • cégnév: Pataki Nagy Éva egyéni vállalkozó
 • székhely: 1126 Bp. Kiss János Altábornagy utca 39.
 • adószám: 69583728-1-43
 • nyilvántartást vezető cégbíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága
 • telefonszám: + 36-20-4798947
 • e-mail cím: mamimuhely@gmail.com
 1. Látogató: a Szolgáltató jelen ÁSZF szerinti szolgáltatását az alábbiak szerinti igénybe vevő gyermek és a gyermek(ek)et a játszóházba kísérő személy.
 2. Szolgáltatás tárgya: a Látogató kikapcsolódását szolgáló és a szórakoztatásukat, oktatást vagy egyéb foglalkozást biztosító játszóház intézményét illetve kávézó és tréning központ intézményét meglátogatja.(továbbiakban Szolgáltatások)
 3. Az ÁSZF elfogadása:
 • A Szolgáltató ÁSZF szerinti szolgáltatásának igénybevételéhez a jelen általános szerződési feltételek elfogadása szükséges. A játszóház, vagy a programok belépőjének, jegyének megvásárlása esetén az ÁSZF feltételeinek elfogadása automatikusan történik, amellyel a Szolgáltató és a Látogató között az ÁSZF szerinti szolgáltatásra és az ÁSZF szerinti rendelkezéseknek megfelelő szerződés jön létre.
 • Abban az esetben, ha a Látogató az ÁSZF feltételeit nem fogadja el, a Látogató nem jogosult a Szolgáltatások igénybevételére, ebben az esetben belépő és vagy jegyvásárlásra nincs lehetősége. Az ÁSZF elfogadását és a belépő és vagy jegy megvásárlását követően, a szolgáltatás tárgyának használata során az elfogadás visszavonására nincs lehetőség.
 • Az ÁSZF-ben rögzített előírások, rendelkezések megismeréséért, megértéséért és betartásáért a Látogatót kizárólagos felelősség terheli. A gyermeket kísérő látogató kijelenti, hogy jelen ÁSZF-ben foglalt rendelkezéseket a kiskorú gyermekkel ismertette és az abban foglaltakat vele betartatja.
 • A Szolgáltató kizárja a felelősségét minden olyan kár vonatkozásában, ami a Látogatókat jelen ÁSZF-ben meghatározott szabályok megszegéséből következően éri.
 1. A szolgáltatás igénybevételének folyamata, feltételei:

A Ma-Mi Műhely tréning, workshop és  csoportos programjaira az igénybevétel előzetes jegyvásárlással történik. A  jegyvásárlásra a www.mamimuhely.hu honlapon (programok és árak jegyvásárlás) van lehetőség. A helyszínen történő fizetés, egy-egy külön program esetében, egyedi szerződés megállapodása mentén lehetséges.

A Szolgáltató a megadott adatokat elsősorban a szolgáltatás teljesítése érdekében, illetve a felek közti kapcsolattartásra használhatja fel az Adatkezelési tájékoztatóban meghatározottak szerint.

A Ma-Mi Műhely játszóház és kávézó szolgáltatásaira a jegyvásárlás a helyszínen, illetve az adott fogyasztásnak megfelelően történik.

 1. Szolgáltatás díja, fizetési feltételek:
 • A szolgáltatások, programok és fogyasztási cikkek díja a honlapon, illetve a helyszínen prospektus formájában elérhető. A közzétett belépődíjak az ÁFÁ-t tartalmazó bruttó díjak. A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy a szolgáltatás díját egyoldalúan módosíthatja, ami a már megváltott belépőjegyekre nem vonatkozik.
 • A játszóházba megváltott belépőjegy egyszeri belépésre jogosít fel. A programokra történő online jegyvásárlás esetén a belépőjegy másra átruházható.
 • A játszóházi szolgáltatási díjat készpénzzel, Visa, Visa Electron, MasterCard, Maestro bankkártyával, tudja megfizetni a Látogató.
 • A Látogató a belépőjegy visszaváltására csak a Szolgáltató által meghatározott esetekben jogosult.
 • A Szolgáltató felhívja továbbá a Látogató figyelmét, hogy a Szolgáltató rendezvényeire (pl. Játszóházban, tornateremben, kertben megtartott rendezvények) a szolgáltatással kapcsolatos feltételek, díjak (pl. belépőjegy árak) eltérőek lehetnek. (Terembérlés)
 • Időpont/csomag módosítása, lemondása: Az online Terembérlés lemondására a foglalás időpontja előtt minimum 3 héttel, módosítására a rendezvény előtt minimum egy héttel írásban (e-mail-ben) vagy telefonon keresztül van lehetőség. Az online vásárolt programjegyete visszaváltani a helyszínen lehet a vásárlástól számított 15 napon belül. Amennyiben az időpont lemondására kevesebb, mint egy 24 órával a kitűzött időpont előtt kerül sor, az összeget nem áll módunkban visszatéríteni. Kivételt képez ez alól orvosi igazolás bemutatása, amely esetén a programra vásárolt jegy egy másik alkalomra beváltható.
 1. A szolgáltatás igénybevételének szabályai:
 • A játszóházat csak 0-4 éves korú gyermek használhatja
 • a Látogató tudomásul veszi, hogy a játszóház szabályait köteles betartani és a játszóházat kizárólag rendeltetésszerűen használhatja, amennyiben a játszóház rendeltetésszerű használata kétséges, úgy a Látogató a játszóház dolgozójától érdeklődhet a rendeltetésszerű használatról
 • Látogatók saját felelősségükre vehetik igénybe és használhatják a játszóházat és annak berendezési tárgyait
 • a Látogató az általa okozott károkért teljes kártérítési felelősséggel tartozik a Szolgáltató felé, a kár mértéke javítás esetén a javításra vagy fordítandó összeg, amennyiben gazdaságosan nem javítható, úgy a károsodott berendezés pótlásához szükséges új berendezés kereskedelmi forgalomban meghatározott ára
 • Látogató tudomásul veszi, hogy a károkozás rendőrségi feljelentést von maga után
 • amennyiben meghibásodást vagy káresetet észlel a Látogató, úgy köteles azt jelezni  a Szolgáltató felé és köteles tartózkodni az adott játék/berendezés használatától
 • a Látogatók kötelezettséget vállalnak, hogy a játszóházban a kulturált társadalmi együttélés általánosan elfogadott viselkedési szabályainak, a vonatkozó jogszabályoknak, valamint jelen ÁSZF-nek megfelelően viselkednek, illetve a házirendben foglaltakat betartják
 • a Látogatók kötelesek tartózkodni minden olyan magatartástól, amely mások személyiségi jogait, életét, testi épségét vagy egészségét veszélyeztetheti vagy sértheti
 • a Látogatók kötelezettséget vállalnak, hogy rendkívül fokozott figyelmet fordítanak a vagyonbiztonságra, az esetleges balesetek elkerülésére, tartózkodnak minden olyan magatartástól, ami a játszóház, annak berendezését, továbbá az épített vagy természeti környezetet károsíthatja
 • a játszóház területére állatot, tűz- és balesetveszélyes tárgyakat nem lehet behozni (pl. kés, tű, gyufa stb.)
 • a játszóházba hozott vagy hagyott tárgyakban, értékekben keletkezett kár és hiány esetén felelősséget nem vállalunk, kérjük, a kabátokat és a cipőket kérjük helyezzék el az előszobában.
 • személyi sérülés esetén a Szolgáltató kifejezetten kizárja a felelősséget
 • a játszóházban csak zokniban szabad játszani/tartózkodni, higiéniai okokból tilos utcai cipőben belépni a játszóház területére, az Bodza Villában való tartózkodás kizárólag zokniban vagy benti cipőben lehetséges.
 • a Látogató felelőssége, hogy a Ma-Mi Műhely szolgáltatásaira hozott gyermekek kivétel nélkül egészségesek, fertőző betegségük nincsen, amennyiben bármely Látogatón betegség jelei észlelhetők, a dolgozók a játszóház elhagyására kötelezhetik
 • a kísérő személy a játszóházból nem távozhat el, a gyermeket nem hagyhatja egyedül, amennyiben erre mégis sor kerül, azt saját felelősségére teszi és a kísérő személyt ez nem mentesíti a gyermek által okozott kár megtérítése alól
 • a Látogatóknak a házirendben és az ÁSZF-ben foglaltakat, az esetleges baleset elkerülése és a saját testi épségük érdekében, figyelembe kell venni, ellenkező esetben a játszóház dolgozója felszólíthatja a Látogatót a játék, illetve a játszóház elhagyására
 • a játszóházba ittas, bódult, vagy egyéb tudatmódosító szerek (gyógyszer, kábítószer, alkohol stb.) hatása alatt álló személy nem léphet be
 • a játszóház területén és a bejárat előtt dohányozni tilos
 • a játszóház területére ételt és italt bevinni csak a Szolgáltató engedélyével, a Szolgáltató által meghatározott esetekben lehet (pl. a játszóházban megtartott külön rendezvények alkalmával)
 • A Ma-Mi Műhely által készített bármely hang- és képfelvétel a Ma-Mi Műhely tulajdonát képezi, annak felhasználása, bármely médiumban való megjelenítése a Játszóház kizárólagos joga. A Látogatók tudomásul veszik a belépőjegy és programjegy megvásárlásával, hogy a Szolgáltató, valamint a tőle engedéllyel rendelkezők a játszóházban hang- és képfelvételt készíthetnek, ezek készítéséhez és korlátlan felhasználásához (pl. közzététel, átdolgozás, többszörözés, nyilvánosságra hozatal, nyilvánossághoz közvetítés és forgalmazás stb.) a Látogatók kifejezetten, hozzájárulnak. A hivatkozott hang- és képfelvétel készítés és felhasználás kapcsán a Látogatók nem jogosultak igényt vagy követelést támasztani a Szolgáltatóval szemben. Amennyiben a Látogató írásban kifejezetten jelzi Szolgáltató felé, hogy nem járul hozzá a róla készülő kép- és hangfelvételekhez, úgy Szolgáltató ezt figyelembe veszi és ennek megfelelően jár el.
 1. Az ár tartalmazza: A Ma-Mi Műhely által szervezett és megrendezésre került programokon való részvételt, a játszóház,workshop terem, tornaterem vagy kert berendezési tárgyainak, játékainak rendeltetésszerű, károkozás nélküli használatát.
 1. A Látogatót megillető elállási jog, felmondási jog gyakorlása
 • A Látogató miután a szolgáltatási díjat a Szolgáltató rendelkezésére bocsájtotta – a 6.7. pontban foglalt kivétellel – nem jogosult elállni a szerződéstől, illetve felmondani azt.
 1. Panaszkezelés, szavatosság
 • Amennyiben a nyújtott Szolgáltatással kapcsolatban a Látogatónak észrevétele, kérdése, kifogása van, kizárólag írásban közölheti a Szolgáltatóval az mamimuhely@gmail.com e-mail címen. Panasz esetén a Szolgáltató 30 napon belül kivizsgálja a látogatói kifogást és annak eredményéről tájékoztatja a Látogatót.
 • Fogyasztói jogvita esetén a Látogató a Szolgáltató székhelye szerinti illetékes békéltető testülethez, jegyzőhöz és a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatósághoz is fordulhat.
 • A Szolgáltató hibás teljesítés esetén a Szolgáltatóval szemben a Látogató kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.
 1. Záró rendelkezések

Az ÁSZF személyi hatálya kiterjed a Szolgáltatóra és a Látogatókra. Az ÁSZF keltezés napjától kezdődően határozatlan időre szól. A Látogató tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató az ÁSZF-et jogosult egyoldalúan módosítani.

Jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben elsősorban a Ptk. (2013. évi V. tv) és a jelen jogviszonyra vonatkozó egyéb jogszabályok rendelkezései az irányadók.